Privacy

Privacy beleid op school
Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Recht van inzage in het kinddossier:
Ouders hebben recht van inzage in dossier van hun kind. Dit geldt niet voor de werknotities van de medewerkers. U kunt als u de gegevens wilt inzien een afspraak maken bij de directie.
 
Bewaren van gegevens:
Het dossier van kinderen wordt na het verlaten van de school nog 2 jaar bewaard. Als een kind wordt verwezen naar het Speciaal Onderwijs worden gegevens 5 jaar bewaard.
De adresgegevens en toetsuitslagen worden 5 jaar bewaard. 
Voor het organiseren van een reünie hanteert de wet een uitzondering. Namen en adressen van kinderen worden altijd bewaard en worden op verzoek aan reüniecommissies ter beschikking gesteld.
 
Foto's ed.
Voor het gebruik van foto's en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school, wordt toestemming gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven of om eerder gegeven instemming in te trekken. Voor vragen over het gebruik van foto's en video's kunt u terecht bij de directie van de school.
Tijdens schoolactiviteiten komt het voor dat ouders foto's maken. Wij vragen alle ouders zoveel mogelijk alleen hun eigen kinderen te fotograferen en geen foto's van andere kinderen dan hun eigen kinderen op het internet te plaatsen.
 
In het Privacyreglement van De Garve is beschreven hoe de school omgaat met haar leerling gegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.

Privacydocument publieksversie juli 2018.pdf

gedragscode november 2022.pdf

protocol social media de garve november 2022.pdf

Internet protocol leerlingen november 2022.pdf