ABC lijst

 

A.
          Adoptiekinderen
Via de stichting Wereldkinderen heeft onze school 3 kinderen financieel geadopteerd. In alle klassen staan spaarpotten voor deze adoptiekinderen. Kinderen kunnen hier geld voor meebrengen. Enkele leerlingen van groep 7 en 8 onderhouden de contacten met de adoptiekinderen. Ook de geldzaken regelt deze 'adoptiecommissie' zelf. Eén van de leerkrachten houdt hier toezicht op. Via de schoolkrant houden we u op de hoogte van de contacten met de door ons geadopteerde kinderen.

Afwezigheid
Voorziet u afwezigheid, bijvoorbeeld door ziekte of doktersbezoek, geeft u dit dan vóór schooltijd aan ons door via ouderportaal. Als uw kind onverwacht niet op school verschijnt, maken wij ons ongerust en bellen u om 9 uur. Wordt uw kind onder schooltijd ziek dan nemen wij contact met u op.
Afwezigheid leerkrachten
Is een leerkracht ziek of afwezig? Vervanging wordt dan geregeld via het PON. Het PON heeft niet altijd iemand beschikbaar. De school heeft een noodscenario. Indien mogelijk dan hoort u vooraf hoe de vervanging is geregeld. Anders achteraf.

Avondvierdaagse
Onze school doet zo mogelijk elk jaar mee met de avondvierdaagse. De kinderen van groep 3 t/m 6 lopen 5 kilometer. De oudere leerlingen lopen 10 kilometer. Groep 2 doet alleen de laatste avond mee. De organisatie ligt in de handen van de activiteitencommissie.

B.
          Buitenschoolse opvang
Voor buitenschoolse opvang kunt u terecht bij Avonturijn, onze partner in het Integraal Kind Centrum De Garve.

C.
          Centrum Jeugd en Gezin
De gemeente Bronckhorst heeft een Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Kijk voor de ondersteuning, die het CJG voor u kan bieden, op de website www.cjgbronckhorst.nl.

          Cito-toetsen
Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen twee keer per jaar een Cito-toets. Die meet vooral de taal- en rekenopbrengsten en moet een beeld geven van de vooruitgang van de kinderen. De leerlingen van groep 8 maken de landelijk verplichte eindtoets. We gebruiken de IEP toets.  
         
E.
          Eindtoets: IEP
Sinds 2018 wordt de IEP-toets afgenomen. Deze toets is ontwikkeld door Bureau ICE. Deze toets is zo samengesteld dat iedere leerling wordt uitgedaagd om te laten zien wat hij/zij kan. De toets werkt niet met aparte invulformulieren en is daardoor erg overzichtelijk. Daarnaast is de vraagstelling helder en duidelijk. In principe doen alle kinderen van de groep mee aan de eindtoets.
 
             Eten en drinken
Om 10.00 uur tijdens de eerste pauze eten we bij voorkeur fruit/groenten. Om 12.00 uur eten de leerlingen hun meegebrachte boterham/cracker. We gaan ervan uit dat ouders in de broodtrommel die hoeveelheid stoppen waarvan ze denken dat hun kind dat nodig heeft en op krijgt. Het nieuwe uitgangspunt wordt: de broodtrommel hoeft niet leeg. Incidenteel kan hiervan worden afgeweken op verzoek van ouders. 
 
 
F.
          Fietsen, skates en andere dingen met wielen
Op het plein lopen we. De fiets wordt bij aankomst op school direct in de fietsenstalling geplaatst. Skaten, skeeleren, stepjes en dergelijke mogen elke dag worden meegebracht.( geen fietsen) De school is niet verantwoordelijk voor het beschadigen en/of zoekraken van deze spullen.

                   Flexibele inloop
In groep 1 en 2 is er iedere dag een flexibele inloop. Een kwartier voor het begin van de officiële schooldag om 8.15 uur mogen kinderen in de klas beginnen met hun dagtaak of extra werkjes.

                Foto's in de schoolgids en op de website
Er worden regelmatig foto's gemaakt van uw kind. Via Basisonline kunt u aangeven hoe de school om moet gaan met de foto's van uw kind.

G.
          Gezondheid
Ieder jaar onderzoeken een jeugdverpleegkundige en een schoolarts een deel van onze leerlingen. Zij werken vanuit de afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD Regio Gelre-IJssel in Deventer. De ouders van de betreffende leerlingen krijgen een uitnodiging met het tijdstip en de inhoud van het onderzoek. Daarnaast houdt de jeugdverpleegkundige een aantal keer per jaar bij ons op school spreekuur om vragen van ouders te beantwoorden. De data staan in de activiteitenkalender.    
 
          Goede doelen
In iedere klas staat een spaarpot. Het geld gaat naar onze adoptiekinderen. Soms houden we speciale acties. Kinderen uit groep 7 en 8 vormen de Adoptiecommissie en dragen zorg voor de organisatie.
 
          Gym
Groep 1 en 2 hebben één keer per week gym in het speellokaal. Bij slecht weer doen ze dit meerdere keren per week. Groep 3 en 4 gaan lopend naar de sporthal. De groepen 5 tot en met 8 gaan op de fiets naar de sporthal. De gymles is op vrijdag en wordt gegeven door een vakleerkracht gym.

          Gymkleding
Het kledingadvies tijdens de gymlessen voor de groepen 3 tot en met 8 is een turnpakje of een sportbroekje met shirt of hemd. In de sporthal zijn gymschoenen verplicht. Zwarte zolen zijn verboden. Hun gymschoenen moeten de kinderen meenemen in een tas om inloop van straatvuil in de gymzaal tegen te gaan. De kleuters gymmen in hun hemd en onderbroek. Het omkleden van de kleuters kost te veel tijd. Het dragen van gymschoenen mag. Als uw kind voetwratten of voetschimmels heeft, zijn gymschoenen verplicht. We bewaren alle gymschoenen van de kleuters op school in een gezamenlijke bak.

H.
          Hoofdluis
Regelmatig controleren we alle kinderen op hoofdluis. Hierbij krijgen we hulp van de hoofdluismoeders. Toch is het belangrijk dat ouders ook zelf blijven controleren. Wanneer uw kind hoofdluis heeft, verzoeken wij u iemand van onze hoofdluiscommissie te waarschuwen. Deze bestaat uit Inge Bouwmeister (0575-441609), Annet Keppels (0575-575741)). De data van de controles staan in de activiteitenkalender. 

          Huiswerk
In de hoogste groepen laten we de leerlingen wennen aan huiswerk. Ook in andere groepen is het soms nodig dat kinderen thuis extra oefenen met onderdelen die zij moeilijk vinden of waarin zij ondersteuning krijgen. Voor erg jonge kinderen zijn we hier terughoudend in, maar - in overleg met de ouders - komt het wel voor.
 
 
I.
          Inloopmomenten
Ouders van kinderen in groep 1 en 2 mogen elke woensdag mee in de klas, tussen 8.15-8.30 uur. Voor ouders van kinderen in de hogere groepen is hier één keer per maand een moment voor. De exacte data van de inloopmomenten zijn te vinden op de activiteitenkalender.
 
K.
          Kerk
Er zijn jaarlijks twee oecumenische kinderkerkdiensten. Dit zijn diensten voor en door de kinderen. De voorbereidingen hiervoor gebeuren op school in samenwerking met de identiteitscommissie. Ook organiseert de school een kerst- en een paasviering. Ouders kunnen bij deze vieringen aanwezig zijn.   

         Koningsspelen
De school doet ook altijd mee met de Koningsspelen. Deze worden georganiseerd door de kinderen uit groep 7 en 8.

L.
          Leerlingenlijst
Aan het begin van het schooljaar ontvangt uw kind een lijst met de namen en adresgegevens van zijn/haar groepsgenoten. U kunt aangegeven via Basisonline of u toestemming geeft voor het plaatsen van de naam van uw kind op deze lijst. 

M.

         Medicijnverstrekking

Het kan zijn dat uw kind voor een bepaalde periode (lang of kort) medicijnen toegediend moet krijgen. Hiervoor dient u een medicijnverklaring in te vullen, te ondertekenen en in te leveren bij de leerkracht. Op deze manier geeft u toestemming dat de groepsleraar het medicijn aan uw kind mag geven.

N.

Nablijven
Het kan zijn dat uw kind klassendienst heeft (opruimen en vegen van de het lokaal). Dit is van tevoren bekend. Het streven is dat dit binnen 10 minuten klaar is. Het kan zijn dat uw kind na schooltijd nog even in de klas blijft voor een korte nabespreking van de lesstof, een gesprek, o.i.d. met de leerkracht zonder andere kinderen erbij.  Is dit het geval, wordt u op de hoogte gesteld door de leerkracht. Uiteraard is dit geen "straf" of "nablijven".  

O.
          Ongevallen
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Daarom volgen juf Beate, juf Frida en Sisca continu de opleiding bedrijfshulpverlening. Kleine ongelukjes lossen we dus zelf op. Bij twijfel of ernstigere verwondingen bellen we de ouders op om het kind op te halen. U kunt dan zelf contact opnemen met uw arts. Als de wond ernstiger is, dan zorgt de school voor onmiddellijke actie en stellen we de ouders zo snel mogelijk in kennis. In zo'n geval kunnen we ook contact opnemen met een noodadres. We verzoeken u een wijziging van uw noodadres o.i.d. te wijzigen in uw gegevens in ouderportaal. 

          Ouderhulp
Wij vinden het waardevol dat ouders ons ondersteunen bij activiteiten. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan hulp bij handvaardigheid, sportevenementen, vervoer naar excursies, een spelmiddag, klusjes, schoolreisjes en de avondvierdaagse. Aan het begin van het jaar geven we daarom een Talentenlijst mee, waarmee u zich kunt opgeven.

          Ouderportaal
Via het ouderportaal versturen we wekelijks de weekinfo. Ook berichten van de leerkrachten versturen we via het ouderportaal. We willen het fysiek meegeven van brieven of materiaal zoveel mogelijk beperken.

R.
          Rondetafelgesprekken
We houden op school regelmatig rondetafelgesprekken om ouders mee te laten denken over de invulling van het onderwijs en de kwaliteit van het onderwijs af te stemmen. Ouders worden via de weekinfo uitgenodigd.
S.
          Schoolkamp/schoolreis
De leerlingen van groep 7 en 8 gaan op schoolkamp. De overige groepen gaan op schoolreis. Voor deze activiteiten vragen we van de ouders een financiële bijdrage. De activiteitencommissie organiseert ook activiteiten, die geld opbrengen. Een deel daarvan gebruiken we voor het schoolkamp en de schoolreis. Zo willen we de ouderbijdrage voor de reisjes beperkt houden. Lukt het u niet om deze bijdrage te betalen, vraag dan een vertrouwelijk gesprek aan met de directeur. Die gaat dan samen met u op zoek naar een oplossing.

         Schoolfotograaf
Elk jaar zet de fotograaf de groepen op de foto en één keer per 2 jaar alle kinderen individueel.

         Schoolkrant
De schoolkrant verschijnt digitaal twee keer per jaar, namelijk met de kerst en in de zomer.

         Schoolmelk
Uw kind kan een zuiveldrank via de school krijgen voor de ochtend- en/of lunchpauze op de dagen die u wenst. Op de website www.campinaopschool.nl vindt u hierover alle informatie. Ook is er hier de mogelijkheid uw kind op te geven. Na de zomervakantie is er op maandag geen drankje! Na alle andere vakanties is er op maandag een houdbaar product beschikbaar.  Op woensdag drinken we op school water.
 
          Social media en privacy(AVG)
Ten aanzien van sociale media en privacy(AVG) hanteert onze school de 'Gedragscode voor het gebruik van social media' zoals die te vinden is op de website van De Garve:
www.bsdegarve.nl . Deze gedragscode geldt voor iedereen die binnen de school een functie vervult, als leerling bij de school staat ingeschreven of anderszins voor of in opdracht van de school een taak verricht en is in beginsel van toepassing op elke vorm van computergebruik binnen de school.   

           Sporttoernooien
Kinderen uit de hoogste groepen kunnen ieder jaar meedoen aan het schoolvoetbal, het dammen. Aan de avondvierdaagse doet De Garve ook mee. Ook doen we soms mee het aan touwtrekken.

P.
                Privacy
Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling gegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerling informatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.
Tijdens schoolactiviteiten komt het voor dat ouders foto's maken. Wij vragen alle ouders zoveel mogelijk alleen hun eigen kinderen te fotograferen en geen foto's van andere kinderen dan hun eigen kinderen op het internet te plaatsen.
 
 
T.
Talentenlijst
Ouders/ opa's en oma's/ kennissen en inwoners van het dorp kunnen zich opgeven voor de talentenlijst. Met de talentenlijst kunnen zij dingen vertellen of laten zien over hun talent of hobby. Gastlessen en workshops worden het gehele jaar door georganiseerd, waarbij er wordt geprobeerd om aan te sluiten bij het thema van de klassen. De talentenlijst wordt ingezet binnen het gehele IKC (zowel de basisschool als kinderopvang Avonturijn).

          Typejuf
Ieder schooljaar komt de typejuf op school. Zij leidt de kinderen die dat willen op voor het branche-erkende Diploma Computertypen. Het examen wordt afgenomen door de examenvereniging VSLM, een landelijke organisatie die de kwaliteit van de examens waarborgt. De VSLM staat er garant voor dat dit diploma alleen wordt afgegeven aan kandidaten die snel en nagenoeg foutloos, volgens het tienvingersysteem blindtypen, examen hebben gedaan.  Dit jaar vinden de typelessen half op school en half voorschooltijd plaats en worden ze georganiseerd voor de kinderen van groep 7. De school betaalt ook een gedeelte. De exacte data waarop de juf aanwezig is, staan in de activiteitenkalender.
 
U.
                Uitdelen van wenskaarten, uitnodigingen
Tijdens de kersttijd geven veel leerlingen elkaar een kerstkaart. Dit kan teleurstelling bij de andere leerlingen geven in de trant van: "Waarom krijg ik geen kaart van jou?" of "Ik mag geen wenskaarten uitdelen van mijn ouders" enz. Daarom vragen wij u om uw kind(eren) geen kerstkaarten op school uit te laten delen, maar bij de leerlingen thuis in de brievenbus te doen. Bedankt voor uw medewerking.
Wat geldt voor de wenskaarten geldt ook voor uitnodigingen voor verjaardagspartijtjes.
 
V.
          Veiligheid
Als de school uitgaat, staat er een toezichthoudende leerkracht aan de weg. Hij of zij zorgt ervoor dat kinderen niet onbesuisd de weg op rennen of fietsen. Op de oprit van de school lopen kinderen en ouders met de fiets aan de hand. Doordat de gemeente Bronckhorst voor onze school een zogenaamde schoolzone heeft gecreëerd, mogen auto's op dit gedeelte van de Dorpsstraat niet meer parkeren. Hierdoor hebben kinderen geen last meer van auto's, die het uitzicht voor hen belemmeren wanneer zij de weg op willen fietsen of lopen.

          Verjaardagen
We zetten uw kind graag in het zonnetje. In de eigen groep mag getrakteerd worden. Daarna kan uw kind de klassen langs om de felicitaties van andere meesters en juffen te ontvangen. Ook mag uw kind naar Avonturijn om de felicitaties van de leidsters daar te ontvangen. We verwachten een kleine, gezonde traktatie. De traktatie voor de leerkrachten en leidsters is hetzelfde als voor de kinderen.

            Verkeersexamen
De kinderen in groep 7 en 8 doen om het jaar verkeersexamen. Het examen bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Op school leren de kinderen de verkeersregels. Het praktische gedeelte van het examen vindt plaats in Vorden.

          Verzekeringen
Alle leerlingen, personeel en vrijwilligers zijn op grond van de ongevallenverzekering van school verzekerd. Deze geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook geneeskundige en tandheelkundige kosten zijn gedeeltelijk meeverzekerd voor zover uw eigen verzekering geen dekking biedt. Materiële schade (kapotte bril, fiets, en dergelijke) valt niet onder de dekking. Onze aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school als bestuursleden, personeel en vrijwilligers dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. 

Kleine lettertjes
Het is belangrijk om te weten dat de school alleen aansprakelijk is als er sprake is van een verwijtbare fout. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school.
Een voorbeeld daarvan is schade aan een bril tijdens de gymnastiekles. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt niet door de school vergoed. De school is niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Daarvoor zijn hun ouders zelfverantwoordelijk. Het is van belang dat u daarvoor een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluit.